העצמאים הערבים בישראל

בשנים 2006-2021 עלה שיעור הערבים בקרב כלל העצמאים הפעילים בישראל מכ-%15 לכ-%18 .שיעור זה הוסיף לעלות גם לאחר פרוץ משבר הקורונה, וקיזז במעט את הפגיעה החדה בתעסוקת הערבים שנבעה מהמשבר. • השיעור הנוכחי של ערבים בקרב כלל העצמאים גדול מחלקם בכלל המועסקים במשק )%13 ,)אבל עדיין קטן מחלקם באוכלוסייה )%21.) • כמו כן, התעסוקה כעצמאי פחות שכיחה בחברה הערבית: רק כ-%8.4 מכלל המועסקים הערבים ב-2019 היו עצמאים, לעומת שיעור גבוה פי שניים בחברה היהודית. • בחינה ענפית מגלה שהערבים הגדילו את חלקם הכי הרבה בענפים שמספר העצמאים הכולל בהם גדל הכי לאט וביניהם: התחבורה, המסחר, התעשייה, והאירוח והאוכל. כלומר, הגידול בחלקם של הערבים נתמך בהקטנת פעילות של עצמאים שאינם ערבים באותם הענפים. • לעומת זאת, חלקם של הערבים העצמאים נותר כמעט ללא שינוי בענפי שירותי ההייטק: ענף המידע והתקשורת, אשר בשנים האחרונות מגדיל את חלקו בתוצר במידה ניכרת, וענף השירותים המקצועיים, המדעיים והטכניים. • הפריסה הגיאוגרפית של העצמאים הערבים דומה לפריסת האוכלוסייה הערבית בישראל. על כן, העצמאים הערבים מהווים את הרוב מבין כלל העצמאים במחוז הצפון, ואילו במחוז ת”א חלקם של העצמאים הערבים מסתכם ב-%3.1 בלבד )מסך העצמאים במחוז ת”א(. • אחוזי ההישרדות אצל עסקים של עצמאים ערבים שנולדו ב-2006 נמוכים יותר בהשוואה למקביליהם היהודים. הפער נפתח כבר בשנה השנייה לפעילות, ובתום 15 שנים מהקמת העסק )שנת 2021 )שרדו רק %8.22 מהעצמאים הערבים לעומת %8.26 מהעצמאים היהודים. • ישנו קשר הדוק בין אחוזי ההישרדות של עצמאים לבין הענף הכלכלי בו הם פועלים. למשל, בענף שירותי בריאות, רווחה וסעד אחוזי ההישרדות אחרי 15 שנה של יהודים ושל ערבים גבוהים מ-%40 ,בעוד בענף שירותי האירוח והאוכל אחוזי ההישרדות מגיעים לכ-%10 בלבד. • יחד עם זאת, הפערים באחוזי ההישרדות בין ערבים ליהודים אינם אחידים על פני הענפים השונים. אחוזי ההישרדות של ערבים גבוהים במיוחד בענף שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים, אך נמוכים במידה ניכרת בהשוואה ליהודים בענף החקלאות. • הפער באחוזי ההישרדות בין ערבים ליהודים הוא הגדול ביותר במחוז ת”א, בעוד מחוז הצפון הוא היחיד בו אחוזי ההישרדות של הערבים אינם נופלים מאלה של היהודים. • לא נמצאה תמיכה לכך שהפער באחוזי ההישרדות בין ערבים ליהודים משקף נטייה של העצמאים הערבים לעסוק בענפים או במחוזות מסוכנים יותר.

لتصفح الورقة كاملة
    أبحاث أخرى

    لا بحث